สพม.35 จัดอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน  จัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัติรย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีผู้เข้ารับการอบรม กว่า 500 คน

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการอบรมฯ ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และมีความเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความเสียสละขององค์พระมหากษัตริย์ในทุกรัชกาลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ กิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เครือข่ายการศึกษาลำพูน/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์/รายงาน