สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ ครบ 100 %

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ซึ่งจะมีข้อจำกัดในบางโรงเรียนไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนส่วนมากจำนวนครูไม่ครบชั้น รวมถึงข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการและอุดหนุนในการจัดการเรียนการสอน  ประกอบกับนโยบายจาก มติ ครม. และหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับชั้นได้มอบนโยบายในการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการลงพื้นที่แต่ละอำเภอในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีนายอำเภอแต่ละอำเภอเป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนในพื้นที่  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา โดยโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ให้ควบรวมกับโรงเรียนหลักที่อยู่ใกล้เคียง ห่างไกลไม่เกิน 6  กิโลเมตรตามความประสงค์ของชุมชน หรือโรงเรียนใดที่ประสงค์จะดำรงอยู่ไม่ควบรวมกับโรงเรียนหลักใกล้เคียง และที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าชุมชนมีความเข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือให้โรงเรียนสามารถรักษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ก็ให้ดำรงอยู่แต่โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันเขียนแผนการบริหารจัดการให้ทุกชั้นเรียนมีครูผู้สอน  มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของแต่ละระดับชั้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามข้อตกลง  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งและมอบหมายพิจารณาตามลำดับ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการประชุมและร่วมระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 5 อำเภอ ครบทุกอำเภอ ระหว่างวันที่  18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ท้องที่ของแต่ละอำเภอที่จัดประชุม ผลการดำเนินการได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอทุกอำเภอกรุณาเป็นประธานการประชุมด้วยตนเอง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกอำเภอ ผลการประชุมเป็นไปตามสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบาย