พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นายประยงค์  อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการถวายพวงมาลัย  ณ พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  หลังจากเสร็จพิธี ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ได้มีการเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  อนึ่งในวันเดียวกันนี้ กองลูกเสือโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้ไปร่วมวางพวงมาลา  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ถวายราชสดุดี