สพม.39 จัดแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 2

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 2 “วิชาการก้าวนำ หัตถกรรมก้าวหน้า เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน ได้เริ่มจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2455 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 69 ซึ่งโรงเรียนวังทองพิทยาคมเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก กลุ่ม 2 เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย และที่สำคัญเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีโรงเรียนร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม โรงเรียนหนองพระ และโรงเรียนวังทองพิทยาคม กำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2562  ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก