สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายเชษฐา พลธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนดอนขิงแคงเหล่าน้อย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก และโรงเรียนบ้านหนองแฝก เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดบริบทอาคารสถานที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวันและติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป จากการตรวจเยี่ยมขอชื่นชมโรงเรียนทั้ง 3 แห่งที่สามารถจัดการเรียนการสอน จัดอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี