สพม.39 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยจะนำไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนยากจนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกโรงเรียนในสั งกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39