รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เปิดการอบรมจิตอาสา วปร.904 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  นายประทีป  ศิลปเทศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมจิตอาสา วปร.904 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ซึ่งจัดโดยงานยุวทูตความดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ผู้เข้ารับการอบรมฯประกอบด้วยนักเรียนชั้นป. 4-6  จำนวน 1,139 คน  และคณะครูสายชั้นป.4-6 จำนวน 43 คน และนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.เขต 1 ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ โดยนายใบบุญ  บุญทน  ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการอบรมฯในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา วปร.904 และปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนและครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีความรัก ความสามัคคี  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคงในการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรในการบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา