สพม.34 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพฐ.

สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพฐ.และแนวทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นฐาน ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้เข้าประชุมฯ พร้อมทั้งได้นำเสนอการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียน สร้างโอกาสในการหารายได้ระหว่างเรียน สร้างองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างอาชีพเพื่อเป็นฐานในการดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต อาทิ โรงเรียนมีร้านตัดผมชาย ร้านกาแฟ CDW ART COFFEE ร้านจำหน่ายภาพวาดฝีมือนักเรียน (ศูนย์เสน่ห่ศิลป์).นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีผลิตผลทางการเกษตรจากนักเรียนโครงการอาชีพนวดแผนไทยและศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพหัตถศิลป์ภายในท้องถิ่น (ทอผ้า) การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ทุกโรงเรียน ส่งเสริมงานอาชีพให้นักเรียนมากยิ่งขึ้น