ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ๓๖ อัตรา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ๓๖ อัตรา เพื่อให้การดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ ความรู้ ความประพฤติและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๓๖ อัตรา ดังนี้ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ๗ อัตรา คหกรรมศาสตร์ ๑ อัตรา คอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ปฐมวัย ๑๗ อัตรา ประถมศึกษา ๑ อัตรา และภาษาไทย ๙ อัตรา พร้อมได้บรรยายพิเศษ การใช้ชีวิตความเป็นครูให้มีความสุข โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ มาให้ความรู้ในเรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการทราบ

นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดและให้ความรู้ในเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในสายงาน นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของครูที่ดี และนางอิศราพร พวงศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลบุคลากรทางภาครัฐ