ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งและโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งและโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยอ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอน ,การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง , การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และการเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เรียนช้า ,การจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน , การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน และโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนได้มีการปลูกพืชปลอดสารพิษเพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับนักเรียนได้รับประทาน โดยได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ช่วยจัดรายการอาหารอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้สารอาหารครบและเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนได้ตามช่วงวัย พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบนโยบายสพฐ.ให้โรงเรียนดำเนินการ ใน 3 เรื่อง คือ 1. การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน 2. การล่วงละเมิดเด็กนักเรียนและการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง 3. การลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ