สพม.39 เฝ้าส่งเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะครู นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก