สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT

3 ธันวาคม 2562 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยในปีนี้เป็นการดำเนินการจัดเตรียมสนามสอบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเข้าร่วมสอบด้วย จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ จำนวน 2,259 คน กำหนดสนามสอบทั้งหมด 25 สนามสอบ 81 ห้องสอบๆ ละไม่เกิน 35 คน โดยขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนที่ใช้เป็นสนามสำหรับการจัดสอบได้ดำเนินการจัดห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบการจัดห้องสอบ และอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้คุมสอบ และนักเรียนผู้เข้าสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย