พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมวิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะ Coding and Programing

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะ Coding and Programing โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL จากกิจกรรมหุ่นยนต์เป็นฐาน ณ ห้องโสตฯ อาคาร 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่