สพม.34 แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์

นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.34 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมล้านเงิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ประกอบด้วย

  1. นางพัชรินทร์ กันวะนา ครู รร.ดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่
  2. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ครู รร.บ้านแม่ลานคำ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2
  3. นายปิยะณัฐ กันทา ครู รร.นวมินทราชุทิศพายัพ จ.เชียงใหม่
  4. น.ส.สุธาสินี ก้อนใจ ครู รร. แม่แตง จ.เชียงใหม่
  5. น.ส.อรอุมา กงไกรราช ครู รร.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  6. นางสาวธัชกร เพิ่งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป. หนองคาย 1
  7. น.ส.ธัญชนก คำวินิจ ครู รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  8. นายนราศักด์ ไชยเรือง รร.กาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และ
  9. นายสุเทพ ลิอุบล รร.ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่