ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยม รร.ในสังกัด

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนทอง และโรงเรียนบ้านขามป้อม เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดบริบทอาคารสถานที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดเรียนการสอนโดยใช้ DLTV โครงการอาหารกลางวัน และ ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป จากการตรวจเยี่ยมขอชื่นชมโรงเรียนทั้ง 2 แห่งที่สามารถจัดการเรียนการสอน จัดอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี