สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล การจัดทำ MOU ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์ เขตตรวจราชการที่ 17

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในนามประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ดำเนินการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พร้อมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก นายณัฎฐพล ทีปสวุรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Conference   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์) จำนวน 15 คน ,ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 15 คน  และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39