วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานดำเนินการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแพรวา