สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในโรงเรียนขนาดเล็กที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง จำนวน 20 โรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนสาขา จำนวน 2 โรง โดยมี รอง ผอ.สพท., ผอ.กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์, ผอ.รร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่วมปรึกษาหารือ และหาแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยในการดำเนินการจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและคำนึงถึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ