ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค  ตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ การศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ   ความถนัด ความถนัด ความสนใจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค  ตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ  นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์)  ผู้แทน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ , ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ,ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบอิสาณ นางสุดาพร หงษ์นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายธีระนัย ไม้สูงเนิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดฯ