สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพประสานการปฏิบัติราชการและบริหารการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรทางการศึกษา โครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา” ประจำปี 2561,มอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน นักเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์เป้าหมายในโครงการการจัดการประกวดการรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ หอประชุมภักดิ์กมล อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์