ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม.35

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชเยศ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทั้งร่างกาย จิตใจ ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ เรียนรู้ฝึกฝนทักษะใช้กระบวนทางลูกเสือ ด้วยการปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 350 คน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ