++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม Video Conference โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2564+++

^^^  วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 นายสุภาพ กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำบล (Video Conference)  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ,นายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าลานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ  ห้องประชุม Conference หน้าห้องผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1+ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน