โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประชาราชวิทยา สพม.35 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ร่วมกับโรงเรียนประชาราชวิทยา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ร้อยละ 3 จัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรภายนอกจากจังหวัดพะเยาและกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนเข้าร่วมโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จำนวน 267 คน และโรงเรียนประชาราชวิทยา จำนวน 80 คน รวม 347 คน วิธีการดำเนินการตามทฤษฎี PDCA
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ในครั้งนี้ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ