โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 กับการบูรณาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำวันพุธที่ 11 ธ.ค.2562

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด นำมาบูรณาการในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ประจำวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562…..