ขอรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 รายการ

ด้วย สพฐ. ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ ได้แก่

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับครู
  2. โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
  3. ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน

บัดนี้ สพฐ. ได้จัดทำ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สพฐ. ขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับครู และ 2. โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว

โดยส่งความคิดเห็นผ่านทาง e-mail : ictobec@obecmail.obec.go.th  ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561

(ร่าง) specDLIT62