สพม.39 ร่วม VDO conference ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39