สพม.39 ติดตามนักเรียนทุนในโครงการทุนการการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย นายวิโรจน์ รองสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ฝ่ายวิชาการและคุณครูผู้ดูแลนักเรียนทุน ร่วมติดตามผลการเรียนเพื่อรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับดีขึ้นทุกปี และการใช้จ่ายเงิน ความประพฤติ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียน เพื่อร่วมกันวางแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีของนักเรียนทุน ในโครงการทุนการการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้แก่ นางสาวสุพัตรา ศรีวะเสาร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 และนางสาวจุฑามณี คงสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก