ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้านการศึกษาพิเศษ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ด้านการศึกษาพิเศษ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นางเกตุอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ด้านการศึกษาพิเศษขึ้นในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แสดงถึงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งกรอบแนวคิดในการจัดงานที่ว่า “เด็กการศึกษาพิเศษ อีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่มาตรฐานการศึกษา” โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มศิลปหัตถกรรม กลุ่มวิชาการ และกลุ่มเทคโนโลยีของศูนย์การศึกษาพิเศษ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มปฐมวัย และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ดนตรี และการจัดค่ายพักแรมของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาถูกทางและมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดียิ่ง ตนขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว โดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน ที่เสียสละทุ่มเทในการฝึกฝนจนสามารถพัฒนาทักษะ ความสามารถ สัมฤทธิ์ผลในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

ต่อมา ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนที่มาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562 และได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วได้เกิดอุบัติเหตุตกบันไดได้รับบาดเจ็บ โดยมี นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ และคณะพยาบาล ได้ให้การดูแลรักษาพยาบาลนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่จนทำให้อาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้ว//////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว