ผอ.สพป.กระบี่ มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารการศึกษาในสำนักงาน ยึดการทำงานคนสำราญ งานสำเร็จ ใช้หลักการ “มือซ้ายกอดตำรา มือขวากอดคน” เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   กล่าวมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ในที่ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ว่าในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ จะยึดการทำงาน “คนสำราญ งานสำเร็จ” ใช้หลักการทำงาน “มือซ้ายกอดตำรา มือขวากอดคน” โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของผู้บริหารการศึกษาในสำนักงาน ขับเคลื่อนการทำงานด้วยมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นตัวตั้ง โดยทุกคนมีความสุขในการทำงาน และเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยน้อมนำเอาพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาใช้เป็นแนวในการดำเนินงานการศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ด้านที่ 3 มีงานทำ มีอาชีพ ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การทำงาน  ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ และด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี   พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ยึดการทำงานให้ประสบความสำเร็จ  2 ทาง  คือ ด้านผู้เรียน 3R8C คือนักเรียนกระบี่สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้านการจัดการศึกษา ใช้โมเดล 3 คืน โมเดลคือ 1.คืนครูสู่ห้องเรียน ครูจะต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใช้ระบบ Coaching 2.คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นตัวตั้ง และ 3. คืนศึกษานิเทศก์สู่ครู โดยจะแบ่งศึกษานิเทศก์รับผิดชอบพื้นที่แต่ละอำเภอ ใช้การนิเทศ 360 องศา และศึกษานิเทศก์จะต้องเป็น Coaching ให้กับครู โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน