สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาพบคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาพบคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือนหลัง ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 22 ท่าน ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PLC พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้แนะนำแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน พัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ณ ห้องประชุม 1 สพม.ลำพูน เขต 2