ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้

>>>>>>วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ ของโรงเรียนบ้านปาเซ และโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนัก ถึงบทบาทและหน้าที่ ใส่ใจนักเรียน เข้าใจกระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือกำหนด ขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้ และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย