++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 44/2561++

วันนี้  เวลา 07.30 น. นายสุภาพ กาวิ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบกลุ่มอำนวยการ นำโดยนายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมบุคลากรในกลุ่ม รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 44/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป ณ ห้องประชุม  Conference  หน้าห้องผู้อำนวยการ

+++ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ /ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน