รร.วัดวังกะพี้ฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน  แก้วพนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) โดยมี  นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ศึกษาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยม ซึ่งมี นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  นายอนิรุธ  ครุฑเมือง  นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้  นายวิษณุ  แสงรัศมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์ คณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.อุตรดิตถ์  เขต 1 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ร่วมรายงานข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถามในการตรวจราชการครั้งนี้  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งอยู่ในชุมชนตำบลวังกะพี้  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นระถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลการทดสอบ  O-NET   ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ตรงกับกับทักษะของนักเรียนและรองรับวัตถุดิบในชุมชนเพื่อการสร้างผลิตผลด้านอาหาร และงานฝีมือ ซึ่งส่งผลให้ชนะเลิศในการประกวด “บริษัทรักการดี” ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมีจุดเด่นในการได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งในปีการศึกษา 2563 และโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนที่รองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงที่จะมาควบรวมโดยความเห็นชอบจากชุมชน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดวังโป่งและโรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิท) โดย นายสุทิน  แก้วพนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบนโยบายสำคัญๆ  ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา เช่น การพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ภาษาที่ 1 ภาษาไทย  ภาษาที่ 2  ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  ภาษาในอาเซียน การนำสะเต็มศึกษามาสู่การจัดการเรียนการสอน ที่ต้องมีการพัฒนาให้ทั้งครู และผู้เรียนเรียนรู้สู่โลกดิจิตอล และเทคโนโลยี โดยเป้าหมายให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาสมรรถนะที่มีความหลากหลาย โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มิใช่เป็นผู้รับบริการเช่นแต่ก่อน