รมว.ศธ.เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร รร.ศึกษาพิเศษ

7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวรายงาน
การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทบทวนภารกิจ ผลการดำเนินงานจากการบริหารงาน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีการบริหารงานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ วิเคราะห์บริบทการบริหารงานในอนาคต และนำหลักเกณฑ์การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ การบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อทำให้เป็นหน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับทิศทาง ยุทธศาสตร์ นโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 51 คน โรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 48 คน ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 77 คน ผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ จากส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ประมาณ 250 คน เข้าร่วมประชุม
รมว.ศธ. กล่าวว่า การจัดการประชุมครั้งนี้มีความมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเฉพาะเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งมีประเด็นปรับเปลี่ยนแก้ไข เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติสำเร็จลุล่วง ในระยะเวลาที่จำกัด นโยบายขับเคลื่อนสำคัญๆ ช่วยให้บรรลุผลในด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการคูปองพัฒนาครู การแก้ปัญหาธุรการโรงเรียนแบบครบวงจร เตรียมจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ปัญหาการสำรวจข้อมูล ต้องลดความซ้ำซ้อน ไม่เป็นภาระครู การประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนโยบายการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง เป็นต้น ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ เพื่อให้นโยบายเหล่านี้นำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า “สิ่งที่ต้องทำก่อนจะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น เรื่องการบริหารงบประมาณ โดยจะปรับปรุงงบประมาณปี 2562 ให้อยู่ที่ส่วนกลางน้อยที่สุด และต้องบริหารงบประมาณให้ถึงเด็กจริงๆ รวมถึงให้มีชุมชน ให้ทุกภาคส่วน ผู้ปกครองและอดีตผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงการขึ้นเป็นผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ต้องได้คนที่เชี่ยวชาญเฉพาะมาบริหารงาน และต้องเป็นคนดีด้วย”
บรรพต ข่าว/ชุติมา ภาพ