สพม.19 ผุด SESAO19 Model นำพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มีคลิป)

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมรุ่งอรุณ สพม.19 ตนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกรรมการชุดใหม่ที่ได้ปรับเปลี่ยนแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย นายจิตติศักดิ์ นามวงษา เป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายณัฏชัย เบี้ยวเก็บ นายวิชัย ปุรัน นายจำเนียร มัตกิต นายประทัด ผาลี และนายอุเทน ขันติยู เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีน.ส.อรวรรณ เหล่าคนค้า เป็นกรรมการและเลขานุการ นางวัชรี โสธรรมมงคล และน.ส.จีรพรรณ จันทรังษี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยได้เน้นการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านกระบวนการ SESAO19 Model คือ S : Share Vision ได้แก่ การกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน E : Education for All ได้แก่ การสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย S :  Supervision ได้แก่ การนิเทศติดตาม ประเมินผล ช่วยเหลือในการพัฒนา A : Assessment ได้แก่ การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น O : Organization Excellence ได้แก่ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 1 : One School One Innovation ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงสู่โรงเรียนวัตกรรม 9 :  King Rama IV, Sufficiency Economy Philosophy ได้แก่การพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยน้อมนำยึดหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9