ศูนย์พัฒนาภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน รร.สันกำแพง สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากล DELF SCOLAIRE 2020

วันที่ 19 มกราคม 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง และนายโตมา โบ๊ด (M.Thomas BAUDE) กงศุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางกาโคลีน ชมิต์ต (Mme.Caroline SCHMITT) ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษาและภาษาศาสตร์ ประจำสถานทูตฝรั่งเศส ประเทศไทย ที่เดินทางมาสังเกตการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากล DELF SCOLAIRE 2020 สนามสอบโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแพร่ เข้าสอบในระดับ A1 A2 และ B1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 396 คน รับผิดชอบและอำนวยการสอบโดย เลขานุการศูนย์พัฒนาภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน นางสาวศิรินภา อินตาศรี และนางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ และนายอนันต์ รักแย้ม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ ณ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่