สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ P-School Checking Program

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดผ่านระบบ P-School Checking Program ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้ประชุมชี้แจงผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดผ่านระบบ P-School Checking Program ให้ถูกต้อง       เป็นปัจจุบัน และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายให้กับธุรการโรงเรียนในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การดำเนินการเก็บและนำเข้าข้อมูลบุคลกรในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง โดยมี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๙ คน คณะวิทยากร นายบัญญัติ มะโนมัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายธนกฤต ปัจจัย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร