สพป.สระบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยมืออาชีพ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฐมนิเทศครูผู้ช่วยมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 15- 16 พฤศจิกายน 2561 ให้แก่ครูผู้ช่วยซึ่งบรรจุใหม่ ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 จำนวน 82 ราย เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นครูที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยมีนายสำเริง แสงทัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้กล่าวรายงานดังกล่าว และมีวิทยากรมืออาชีพให้ความรู้ ได้แก่ นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) ,นายชรินทร์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุแคและนายวุฒิไกร ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตลอดทั้งวัน ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

www.facebook.com/pasuta.susadapong/media_set?set=a.2049328855087502&type=3

สพป.สระบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศครู้ผู้ช่วยมืออาชีพ

pasuta susadapong