สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ P-School Checking Program

25 – 26  มกราคม  2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร P-School Checking Program ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  โดย  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายแก่บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้เป็นผู้ดำเนินการระบบฐานข้อมูล Big Data  โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้สามารถดำเนินการ Big Data จากโปรแกรมต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน ประกอบกับเพื่อให้ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการศึกษา มีความเที่ยงตรงสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาต่างๆได้อย่างทันที การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้น จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน โดยเป็นการดำเนินการร่วมของกลุ่ม DLICT และกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1