สพม.34 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 32 คน พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.34 ต่อจากนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการ และชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2561 มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 30 ราย และเรียกรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1 ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ บุญสม วิชาเอกเกษตร โรงเรียนสันกำแพง 2 นายเฉลิมลาภ รักษาวงศ์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 3 นายสุทิน อยู่ทุ่ง วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่แจ่ม 4 นายณัฐวุฒิ อบเชย วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 5 นายอภิเดช ยอดกันทา วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 6 นางสาวนิตติญา ลอดทองสี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 7 นายภาคพงศ์ จินาพร วิชาเอกดนตรีสากล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 8 นางสาวพิมพิวัลย์ รู้ฉลาดวิชาเอก นาฏศิลป์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 9 นางสาวภาณุมาศ ศรีอุดม วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนสันติสุข 10. นายยุทธพงษ์ จีโนสวัสดิ์ วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 11 นายพงศธร พรหมโลก วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนพร้าววิทยาคม 12 นางสาวปุณยาพร ปันทะรส วิชาเอกภาษาจีนโรงเรียนแม่แจ่ม 13 นางสาวพัชริดา นันทะเสน วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 14 นางสาวนันทิยา หมูคำ วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 15 นางสาวรวิสรา ปฤกษากร วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 16 นางสาวพิณานันท์ เชื้อศรีลา ภาษาไทย โรงเรียน สันติสุข 17 นายศรายุทธ จักรคำ ภาษาไทย โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 18 นางสาวเฉลิมชวัญ สมเพ็ชร วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่แจ่ม 19 นายเสรี แซ่มัว วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนสันกำแพง 20 นางสาวนัฐจิรา สุปินธรรม วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 21 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะวิ ชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 22 นางสาวชนาภา จิตจำนง วิชาเอก ศิลปะ โรงเรียนแม่แตง 23 นางสาวดวงหทัย อินทำ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 24 นางสาวลลิตา วงค์กัญญา วิชาเอกสังคมศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 25 นายอาคม บรรเทาทุกข์ วิชาเอกสังคมศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 26 นางสาวหทัยรัตน์ สมคำหล้า วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 27 นางสาวจุฑาสิรี นามกร วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนพร้าววิทยาคม 28 นางสาวชญานิน พินิจพรพรรณ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนแม่แจ่ม 29 นางพัชรินทร์พร ก้อนแก้ววิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 30 นายเศรษฐพงศ์ น้นภิวงค์ วิชาเอกอุตสาหกรรม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม นักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง 1 นางสาวอรปรียา วายุพักตร์ วิชาเอกภาษาเกาหลี โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 2 นายจิราวุฒิ สุพรศิลป์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์