ก.ต.ป.น. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

4  กุมภาพันธ์  2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1  ณ ห้องประชุมลางสาด  โดยมี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพหลักในการรายงานผลการดำเนินการทางวิชาการร่วมกับทุกกลุ่มใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานในกรอบภาระงานของแต่ละกลุ่ม ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยสรุปผลการดำเนินโครงการและพัฒนางานเป็นไปตามแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการขับเคลื่อน พัฒนางานทั้งในส่วนของการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นผลที่น่าพอใจอยู่ในระดับหนึ่ง  คณะก.ต.ป.น.และผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันหารือโดยโรงเรียนใดที่มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพึงพอใจแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีผลความสำเร็จที่สูงยิ่งขึ้น  ส่วนโรงเรียนใดที่คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ  ก็จะจัดทีมงานอาจเป็นคณะอนุ ก.ต.ป.น.ที่แต่งตั้งขึ้น พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบทุกส่วน ลงพื้นที่ไปช่วยกันดูว่าเพราะเหตุใด คุณภาพ หรือผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนในกลุ่มนี้จึงยังพัฒนาไปไม่ถึงเป้าหมาย ซึ่งต้องศึกษาถึงสภาพปัญหา และสภาพบริบทอื่นๆ อย่างรอบด้านเพื่อนำมาช่วยกันวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข ให้ความช่วยเหลืออย่างถูกจุด