สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เน้นความต้องการและจำเป็น ให้คุ้มค่าในการจัดสรรและทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีนี้

6  กุมภาพันธ์ 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมลางสาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โดยเน้นขับเคลื่อนตามนโยบายทุกระดับทั้งจากต้นสังกัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องเป็นการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นไปตามความต้องการและมีความจำเป็นจริงๆ  เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยต้องส่งผลสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมายตามภารกิจที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) รวมถึงนโยบายสำคัญเพิ่มเติม โดยมีการเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ