สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมผู้บริหารโรงเรียน ในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวฤชากร  อำไพศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  รุ่นที่ 2 ผู้บริหาร  เพี่อชี้แจงทำความเข้าใจข้อปฏิบัติในการจัดการประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความโปร่งใสถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2