เปิดบ้านวิชาการ 2562 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม.35

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรม งานวิชาการ “เปิดบ้านวิชาการ 2562 Hangchatwittaya Open House” เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งแนะแนวทางการศึกษาเพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมีนายใจชาย ปัณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ที่มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, มหาวิทยาลัยเนชั่น, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอห้างฉัตร, ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี พลังงานชุมชนวอแก้ว และโรงเรียนประชาวิทย์ อีกทั้งมีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร เข่าร่วมงานฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางเลือกทางการศึกษาอีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์ ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ