สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมทุกด้านสำหรับการทดสอบ RT

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา กำหนดให้มีการดำเนินการ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ Reading Test : RT  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของทุกโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เน้นให้ทุกโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความพร้อมที่จะรับการทดสอบ RT ให้มากที่สุด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กำหนดให้มีการประเมิน

หรือทดสอบพร้อมกันทุกโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  จำนวน  137  สนามสอบ(โรงเรียน) ทั้งนี้รวมถึงสนามสอบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ด้วย และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ Reading Test : RT ของทุกสนามสอบเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการตามคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด     ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกันมีมาตรฐานเดียวกัน และผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการประเมินเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน