ประธานเปิดกีฬาสีภายในสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
ประธานดำเนินการเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
(เตาไห-ไผ่ทอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคี
ภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย