ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา 2563

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ที่มีการดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ มี 3 โปรแกรม ดังนี้

  1. โปรแกรมนานาชาติ จำนวน 19 โรงเรียน
  2. โปรแกรมพหุภาษา จำนวน 11 โรงเรียน
  3. โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สองภาาษา จำนวน 17 โรงเรียน

เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปทราบเกี่ยวกับข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) และมีทางเลือกให้กับบุตรหลานในการเข้าเรียนในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ

รายละเอียด