สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตั้งเป้าปีการศึกษา 63 ทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 100%

12 กุมภาพันธ์ 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายให้กับครูผู้สอนในการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 สำหรับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นโครงการ

ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้เริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย เน้นพัฒนา​ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และมีการพัฒนา​ตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการประเมินความสามารถจัดการศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้อย่างสมบูรณ์แบบ นักเรียนในระดับปฐมวัยได้รับการเรียนรู้ตามกระบวนการที่ต้องอาศัยความเป็นเหตุเป็นผลและการทดลองที่เห็นจริง มีขั้นตอนในการค้นหาคำตอบจากเรื่องที่สงสัย อยากรู้อยากเห็นอย่างมีระบบ มีเหตุมีผลซึ่งกันและกัน ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะพื้นฐานการเรียนรู้หลายๆ ด้าน เช่นการคิดวิเคราะห์  เปรียบเทียบ หรือการบันทึกข้อมูลจากการทำกิจกรรม ด้วยตนเอง กิจกรรมจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนที่ผ่านการเกณฑ์ประเมินจะได้รับรับตราพระราชทาน ป้ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในแต่ละปีการศึกษา โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ได้กล่าวถึงผลจากการเรียนรู้ของนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแล้ว ครูผู้สอนสามารถบูรณาการ“สะเต็มศึกษา” ในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ด้วยและยังคงไว้เรื่อง K.Three Must Be Learn : สิ่งที่ผู้เรียนชั้นปฐมวัยต้องเรียนรู้ ตามนโยบายของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยแล้ว 122  โรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจะรับการประเมินความคงสภาพ  27  โรงเรียน และรับการประเมินตามเกณฑ์กรณีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 39 โรงเรียน โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตั้งเป้าหมายไว้ ปีการศึกษา 2563 ทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยครบ 100 %