ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เพื่อทำความเข้าใจในการทำงานแก่คณะกรรมการดำเนินการประเมินให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบาย

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อทำความเข้าใจในการทำงานแก่คณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา  ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน  โดย สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ จะดำเนินการจัดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วัตถุประสงค์สำคัญที่จะให้สถานศึกษา มีเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการวินิจฉัยความสมารถด้านการอ่านของผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง เพื่อให้ครูประจำชั้นมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

ผลการประเมินถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยนำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขข้อพร่องความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนได้ตรงประเด็น และผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนในระดับประเทศ