สพม.39 เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชาย รอบคัดเลือกระดับจังหวัด “สพฐ.เกมส์ 2561”

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 3 ปีการศึกษา 2561 ภาคการกีฬาสพฐ. เกมส์ 2018 เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันและยังสามารถพัฒนาทักษะฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อพัฒนาก้าวสู่ตัวแทนกีฬาในระดับประเทศต่อไปในอนาคต

 

 

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรอบคัดเลือกระดับจังหวัด รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ,รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม ณ จังหวัดสุโขทัยต่อไป

 

 

 

สำหรับผลการแข่งขันวันแรกผลการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3,การแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39